Poslat na e-mail Porovnávání

Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Fachman s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy se zákazníky z důvodu prodeje zboží a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění zákonných povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

-     Správcem osobních údajů je obchodní společnost Fachman s.r.o., se sídlem Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, identifikační číslo: 05502578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 264779 (dále jen „správce“).

-     Kontaktní údaje správce:
             adresa pro doručování - Prodejna CERVA, Fachman s.r.o., Milady Horákové 2347, 27201 Kladno
             elektronická pošta - e-shop@fachman.shop, telefon 734 243 092

-     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož na něj tato povinnost dle právních předpisů nedopadá.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou následující skutečnosti:

-     zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

-     zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

-     oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v kontaktování zákazníků, optimalizaci procesů správce a v přímém marketingu správce;

-     souhlas se zpracováním v případě některých souborů cookies, jak je uvedeno níže v tomto dokumentu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících zákonných povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Dalším účelem zpracování je zkvalitňování procesů u správce a zlepšování obchodních vztahů se zákazníky, což je oprávněným zájmem správce. S tímto účelem souvisí též zpracování informací získaných ze souborů cookies, díky kterým správce může lépe nastavit a cílit své služby.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Jelikož se doby uložení pro jednotlivé údaje liší, sdělí správce konkrétní dobu uložení k dotazu zákazníka.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci poskytnutých osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, účetnictvím a marketingem, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Pokud by k takovému předání mělo v budoucnu dojít, bude o tom správce zákazníky řádně informovat.

Údaje též správce předává poskytovatelům souborů cookies, kteří jsou uvedeni níže v části věnované cookies.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. V případě, že je zpracování založeno na souhlasu, má zákazník právo souhlas odvolat, toto odvolání se však nedotýká zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Detailní popis jednotlivých práv je uveden v nařízení, přičemž zákazník může svá práva uplatňovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Pokud by se zákazník domníval, že zpracováním svých osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Zpracování osobních údajů pro případ zasílání obchodních sdělení (tedy zpracování osobních údajů založených na souhlasu zákazníka) je oprávněným zájmem správce v případě, že je zasílá zákazníkům a týkají se produktů a služeb správce. Pokud by správce měl zasílat obchodní sdělení jinému subjektu, než je zákazník, vyžádá si souhlas s tímto zasíláním. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoli odmítnout, a to zprávou kontaktní údaje uvedené výše, nebo v každém jednotlivém obchodním sdělení.

POUŽITÍ COOKIES NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení uživatele v okamžiku, kdy tyto stránky začne návštěvník využívat. Soubory poté slouží k tomu, aby mohla být například prováděna analytika, někdy jsou ale cookies nezbytné i k samotnému fungování webových stránek. Informace o cookies se týkají webových stránek https://fachman.shop/.

Cookies lze rozdělit na dvě skupiny, podle toho, zda správce potřebuje souhlas s jejich ukládáním.

Nezbytné cookies: Jsou nezbytné pro fungování webu, jeho bezpečnost, nebo slouží například k tomu, aby došlo k zapamatování informací o přihlášení zákazníka. Tyto cookies lze užívat i bez souhlasu, v případě jejich blokování může dojít k omezení některých funkcionalit.

Ostatní cookies: Další cookies, které nejsou nezbytné lze rozdělit podle účelů, pro které slouží, jde zejména o analytické, statistické či marketingové cookies. Tyto cookies lze využívat jen na základě souhlasu.

1. Nezbytné cookies

Název cookies

Doba uložení

Popis účelu

Poskytovatel

PHPSESSID

14 dní

slouží pro přihlášení uživatele

 fachman.shop

pinned-close

1 den

informace o zavření informativní zprávy v partnerské sekci

 fachman.shop

shop_mode

Do zavření prohlížeče

mód nákupu v partnerské sekci

 fachman.shop

lastVisitedProduct

 

3 měsíce

Naposledy navštívené produkty

 

 fachman.shop

country

4 měsíce

výběr země v objednávce

 fachman.shop

 

2. Ostatní cookies

Kromě nezbytných cookies však správce používá také analytické cookies, statistické cookies, marketingové cookies a další cookies třetích stran.

Tyto cookies jsou ukládány pouze se souhlasem zákazníka. Svůj souhlas také může zákazník kdykoliv odvolat, a to v sekci nastavení cookies. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Jinými slovy, do té doby, než souhlas bude souhlas odvolán, mohou být informace z cookies sdílené a využívané pro účely stanovené níže.

Popis jednotlivých cookies:

Název cookies

Doba uložení

Popis účelu

Poskytovatel

c_user

30 dní

unikátní uživatelské ID

Facebook (společnost Meta Platforms)

datr

2 roky

preventivní opatření proti podvodům

Facebook (společnost Meta Platforms)

dpr

3 měsíce

Identifikace zalogovaného uživatele

Facebook (společnost Meta Platforms)

fr

3 měsíce

identifikace uživatele

Facebook (společnost Meta Platforms)

sb

2 roky

Identifikace prohlížeče

Facebook (společnost Meta Platforms)

xs

3 měsíce

identifikace uživatele, pokud je zalogovaný

Facebook (společnost Meta Platforms)

DSID

2 týdny

user ID – uchování zákaznických preferencí

Google, služba doubleclick.net

IDE

2 roky

retargeting a cílení kampaní

Google, služba doubleclick.net

1P_JAR

1 měsíc

retargeting a cílení kampaní

Google

CONSENT

20 let

potvrzení o souhlasu se sběrem cookies

Google

NID

6 měsíců

retargeting a cílení kampaní, zákaznické preference

Google

__Secure-3PAPISID

2 roky

zobrazování personifikovaného obsahu pomocí retargetingu

Google

__Secure-3PSID

2 roky

zobrazování personifikovaného obsahu pomocí retargetingu

Google

__Secure-3PSIDCC

2 roky

zobrazování personifikovaného obsahu pomocí retargetingu

Google

APNUID

4 měsíce

identifikace uživatelů v systému Xanadu

Seznam

KADUSERCOOKIE

4 měsíce

identifikace uživatelů v systému Pubmatic

Seznam

euconsent-v2

13 měsíců

potvrzení o souhlasu se sběrem cookies

Seznam

ps

2190 dní

informace o přihlášení v rámci služeb poskytovatele

Seznam

sid

30 dní

identifikace zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.

Seznam

szncmpone

13 měsíců

pomocná cookies, která slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí ukládáním a čtením cookies z koncového zařízení

Seznam

impd_gdpr_consent

365 dní

registruje souhlasy uživatele týkající se osobních údajů

Leady.cz

leady_session_id

konec relace

náhodné číslo pro sledování uživatele na navštívené webové stránce

Leady.cz

leady_session_id

neexpiruje

cookie třetí strany nastavené leady.cz, náhodné číslo sledující uživatele napříč weby

Leady.cz

Většinu informací se snaží správce získávat v anonymním režimu, bez možnosti propojení s konkrétní osobou, takže ve většině případů není správce schopen zjistit identitu konkrétní osoby.

Podrobné informace o jednotlivých cookies lze nalézt také na stránkách jednotlivých poskytovatelů:


3. Blokování cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce stránek. I v případě, že zákazník udělil souhlas s užíváním cookies, které souhlas vyžadují, může následně jejich užívání blokovat. Pokud se rozhodne zákazník soubory cookies blokovat, nebude možné využívat všechny funkce a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené.

V rámci nastavení cookies si tak zákazník může vždy zvolit, s jakými cookies udělí souhlas a s jakými ne, přičemž ke svým volbám se může kdykoli vrátit a změnit je.

Používání souborů cookies lze nastavit též pomocí internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies, a to paušálně, bez rozlišení jednotlivých typů.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies lze nalézt na následujících webových stránkách:

 

AKTUALIZACE ZÁSAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně může správce zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

 

Poslední aktualizace 15.08.2022

Váš nakupní košík je prázdný